image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện giao Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao thuộc thẩm quyền; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị, hoặc tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện công tác chỉ đạo liên quan đến hoạt động công vụ, nhất là đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời tham mưu các văn bản hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động công vụ và kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; trong đó quan tâm tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, có tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời phát hiện, góp ý, phê bình những cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra huyện tham mưu công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo quy định của Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Đồng thời đưa nội dung thanh tra hoạt động công vụ vào kế hoạch thanh tra hằng năm; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm và đề xuất xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện; tổng hợp, tham mưu báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện gửi Thanh tra thành phố định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm.

Đề nghị Hội đồng nhân dân huyện, UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường giám sát hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, cá bộ, công chức, viên chức theo quy định./.

Phòng VH&TT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0