image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Công văn số 9950/UBND-TCD ngày 22/12/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 5718/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026;

Uỷ ban nhân dân huyện Thủy Nguyên thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện như sau:

I. Tiếp công dân định kỳ

1. Thời gian: 02 ngày/ tháng. Thời gian từ 8 giờ 00 phút.

(có lịch cụ thể kèm theo)

2. Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện.

Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

3. Thành phần tham dự:

- Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện;

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có liên quan (khi được triệu tập theo vụ việc cụ thể).

* Trường hợp do công việc đột xuất, lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có thay đổi, Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông báo cụ thể.

II. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 15 Luật Tiếp công dân năm 2013: " Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong một tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật này".

Trong đó, đảm bảo 02 ngày tiếp công dân trong một tháng trùng với 02 ngày tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại thông báo này. Lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban Tiếp công dân) trước ngày 05/01/2022 để tổng hợp theo dõi. 

2. Công an huyện: Phân công, bố trí lực lượng, chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với Công an thị trấn Núi Đèo và Ban Tiếp công dân huyện đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm trong buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin: Thực hiện niêm yết công khai, kịp thời lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và các nội dung có liên quan trên Cổng thông tin điện tử huyện để các cá nhân, tổ chức được biết, thực hiện.

4. Thủ trưởng các phòng, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở cơ sử theo quy định pháp luật và các nhiệm vụ được giao;

- Phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Phân công lãnh đạo, cán bộ tham gia tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

- Chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện chủ trì cùng với các phòng, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

- Cùng Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ tăng cường kiểm tra công vụ, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý trách nhiệm đối với các phòng, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện sau khi tiếp công dân.

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên năm 2022

 

STT

Ngày tháng năm

Ngày tháng năm

Thời gian

 

1

13/01/2022 (Thứ Năm)

25/01/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

2

10/02/2022 (Thứ Năm)

22/02/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

3

17/3/2022 (Thứ Năm)

29/3/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

4

14/4/2022 (Thứ Năm)

26/4/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

5

19/5/2022 (Thứ Năm)

31/5/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

6

16/6/2022 (Thứ Năm)

28/6/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

7

14/7/2022 (Thứ Năm)

26/7/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

8

18/8/2022 (Thứ Năm)

30/8/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

9

15/9/2022 (Thứ Năm)

27/9/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

10

13/10/2022 (Thứ Năm)

25/10/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

11

17/11/2022 (Thứ Năm)

29/11/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

12

15/12/2022 (Thứ Năm)

27/12/2022 (Thứ Ba)

Từ 8 giờ 00 phút

 

 

Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bận công việc không thể thực hiện việc tiếp công dân thì phân công Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện huyện tiếp thay hoặc bố trí buổi tiếp công dân vào ngày sau đó. Việc thay đổi lịch được niêm yết công khai tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 730/TB-UBND

 


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0