image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tháng 12 năm 2022

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp tháng 12 năm 2022

Thực hiện Công văn số 3525/VP-DN ngày 07/10/2019 của UBND thành phố về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, hằng quý; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức đối thoại doanh nghiệp định kỳ trên địa bàn huyện.

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến lĩnh vực do ngành, địa phương quản lý.

Chi cục Thuế tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn do Chi cục Thuế quản lý. Hiệp hội doanh nghiệp huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị doanh nghiệp là thành viên Hiệp hội. Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trong Đảng ủy khối.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Phòng Văn hóa Thông tin thông báo trên hệ thống phát thanh và đăng tải văn bản này trên Cổng thông tin điện tử huyện để các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện biết và gửi kiến nghị (nếu có).

Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các đơn vị liên quan tổng hợp, chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Các ý kiến gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch  qua Email: thuynguyen.tckh@haiphong.gov.vn để tổng hợp.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ông Phạm Quốc Trung – Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch; số điện thoại: 0936.369.369.

Tài liệu đính kèm: Công văn số 4086/UBND-TCKH


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0