image banner
TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Huyện Thủy Nguyên triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024

Để chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2024. 

Theo đó, năm 2024 huyện tập trung phấn đấu hoàn thành 11 chỉ tiêu chủ yếu gồm:

(1) Tổng giá trị sản xuất các ngành: 55.959,323 tỷ đồng, tăng 16,9% so với ước thực hiện năm 2023. 

(2) Thu cân đối ngân sách nhà nước: 2.832,670 tỷ đồng. 

(3) Đầu tư xã hội: 34.600 tỷ đồng. 

(4) Lao động giải quyết việc làm: 9.310 lượt lao động.

(5) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,47%; hết năm 2024 không còn hộ nghèo. 

(6) Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 93,54%. 

(7) Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân thành phố giao: 100%. 

(8) Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch theo tiêu chuẩn (QCĐP02:2023/TPHP của thành phố Hải Phòng): 100%. 

(9) Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom, xử lý hợp vệ sinh: 100%. 

(10) Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: 

- Số xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu: 10 xã. 

- Số xã trong năm tiếp tục xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu: 10 xã. 

(11) Chuẩn hoá cán bộ: 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn.

Để chủ động, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, Ủy ban nhân dân huyện đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm:

1. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; tập trung giải ngân vốn đầu tư công; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp; thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Tập trung thực hiện Chủ đề năm 2024 của thành phố và huyện.

4. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

6. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hoà với phát triển kinh tế; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

7. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, liên kết vùng; củng cố quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện Thủy Nguyên và thành phố để tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch giao.

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0